AB Plusz Bt - webtárhely, tárhely, domain regisztráció, viszonteladói webtárhely
viszonteladoi_tarhely

Általános Szerződési Feltételek (Utolsó módosítás dátuma: 2009. január 10.)Bevezető
Az AB Plusz Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság (továbbiakban: Szolgáltató) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban ÁSZF) meghatározzák a Szolgáltató által nyújtott, szolgáltatások igénybevételére vonatkozó általános szerződési feltételeket, a szerződő felek jogait és kötelezettségeit.

Az ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltatóra, valamint a Szolgáltatóval előfizetői szolgáltatás igénybevételére jogviszonyba kerülő valamennyi szerződő félre. Az Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak a hatályba lépése előtt kötött szolgáltatási szerződésekre is. Az általános szerződési feltételeket - azok minden módosítása esetén a módosítás hatálybalépését 30 nappal megelőzően - nyilvánosságra kell hozni, a szolgáltató ügyfélszolgálatán, illetve honlapján ingyenesen elérhetővé kell tenni.

A Szolgáltató neve, címe és elérhetőségei
A szolgáltató teljes neve: AB Plusz Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság
Székhely: 1119 Budapest Csurgói út 28 I/9
Telephely: 1119 Budapest Csurgói út 28 I/9
Cégjegyzékszám: 01-06-757647 Adószám: 21586091-2-43
Bankszámlaszám: 10700440-24323408-51100005 CIB Bank

A Szolgáltató Ügyfélszolgálatának elérhetősége
Ügyfélszolgálati telefon (forródrót): +3620-3626-984 (hívható hétfőtől vasárnapig 9:00-20:00-ig)
Fax: +36-1-700-2343
Általános kérdések: info@abplusz.hu
Megrendeléssel kapcsolatos kérdések: megrendeles@abplusz.hu
Számlázással kapcsolatos kérdések: szamlazas@abplusz.hu
Online segítségnyújtás a nap 24 órájában: helpdesk@abplusz.hu


1. A szolgáltatás tárgya, a szerződés tartalma
Szolgáltató megrendelő részére a megrendelőlapon (írásos illetve elektronikus megrendelés esetében egyaránt) meghatározott szolgáltatást biztosítja, melyért a megrendelő a szolgáltató által kibocsátott díjszabásban foglalt díjat köteles fizetni.

A megrendelő kizárólag a szolgáltató szolgáltatása által az Internet információs társadalom részesévé válik, azon információt ér el, ilyet küldhet, vagy kaphat, illetve megoszthat. A megrendelő számára a szolgáltatás elérése kizárólag a szolgáltató által, számára kibocsátott felhasználónevek és jelszavak segítségével lehetséges. Ellenkező bizonyításig a megrendelő a jelen feltételeket kifejezetten elfogadja a megrendelő lap aláírásával.

2. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei
- Szolgáltató kötelezettsége a megrendelt szolgáltatást a megrendelő részére biztosítani az 1. pontban foglaltaknak megfelelően.
- Szolgáltató kötelezettsége a szolgáltatással kapcsolatos ügyfélszolgálati tanácsadást a legjobb tudása szerint ingyenesen, minden szerződött előfizetőjének biztosítani.
Ebbe nem értendő: oktatás, stratégiai tervezés, installálás, megrendelő hardver és szoftverének javítása, karbantartása, rendeltetésellenes használatból eredő hibaelhárítás, a megrendelő gépének a szolgáltatás fogadására való alkalmassá tétele, weboldalának programozása. Ezekért igénybevétel esetén a szolgáltató külön díjat jogosult felszámítani, az erről szóló előzetes egyeztetést követően.
- Szolgáltató a megrendelő adatait kizárólag a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezelheti.
- A szolgáltató köteles minden ésszerû erőfeszítést megtenni a szolgáltatás hatékonyságának és folyamatosságának biztosítása érdekében, de nem felel azon veszteségekért, vagy bármiféle közvetett vagy közvetlen kárért, amelyeket a szolgáltatások meghibásodása vagy egyéb elégtelensége, vagy Megrendelő magatartása okozott.
- Szolgáltató az előfizetési díj ellenében köteles a meglévő és kiépített szerver hálózatát folyamatosan karbantartani, hogy a Megrendelőnek a lehető leghatékonyabb rendelkezésre állást tudja biztosítani.
- A szolgáltató jogosult a megrendelő felé, szolgáltatás korlátozására, melyről ezzel egyidőben a megrendelőt e-mailben - elektronikus úton - vagy telefonon értesíti, amennyiben a megrendelő tevékenysége Szolgáltató többi ügyfelének rendeltetésszerû tevékenységét akadályozza, vagy veszélyezteti.
- Amennyiben a Szolgáltató szolgáltatásainak bármelyike, a szolgáltatónak felróható okból elérhetetlenné vagy mûködésképtelenné válik, és ez kívül esik a vállalt rendelkezésre állási limiten, akkor minden megkezdett naptári nap után a Szolgáltató az előfizetési időn túl 4 napon át biztosítja díjmentesen a Megrendelő számára a megrendelt szolgáltatást. - Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató mindenkori jegybanki alapkamat függvényében, késedelmi kamatot számíthat fel.

3. A Megrendelő jogai és kötelezettségei
- Megrendelő köteles a megrendelt szolgáltatásoknak megfelelő, szolgáltató által kiállított és számlázott díjat esedékességkor megfizetni, a szolgáltató bankszámlaszámára vagy a szolgáltató által biztosított postai utalványon, vagy a szolgáltató irodájában, készpénzben.
- Megrendelő köteles a szolgáltatást jogszerû és törvényes célokra és módokon használni. Tilos a szolgáltatást a hatályos magyar és nemzetközi jogszabályok alapján üzleti és magántitoknak minősülő, szerzői jogi védelemben részesülő stb. adatokkal vagy bûncselekménnyel kapcsolatosan (pl.: közszeméremsértés, rágalmazás, warez stb.), vagy ilyenre alkalmas módokon használni. Szolgáltató kizárja ezzel kapcsolatban teljes felelősségét harmadik személyekkel szemben is, tekintettel arra, hogy az adatforgalom tartalma felett nincs módja bármilyen kontrollt gyakorolni. Szolgáltató a fent észlelt cselekményekből kifolyólag a szolgáltatást korlátozhatja, illetve felfüggesztheti. Ebből kifolyólag Megrendelő érdekkörébe eső vagyoni vagy nem vagyoni károkozásért a Szolgáltatót semmiféle felelősség nem terheli, vele szemben a Megrendelő ilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel.
- Megrendelő nem futtathatja az alábbi oldalakat, tartalmakat, programokat, alkalmazásokat:
• "Phishing" oldalak
• Videómegosztó weboldalak
• Ingyenes játékmegosztó oldalak
• Topsite, aukciós oldalak
• IRC szkriptek/Bots
• Proxy szkriptek/Anonymizers
• Kalóz szoftverek/Warezok
• Image hosting Scripts (pl. Photobucket vagy Tinypics)
• Autosurf/PTC/PTS/PPC oldalak
• IP Scanners
• Bruteforce Programok/Szkriptek/Alkalmazások
• Online-channel alkalmazásokat, kép-, videók-, hangközvetítést (Online tv,rádió)
• Spam szkriptek, mail bombers
• Banner kiszolgálók (kereskedelmi banner kiszolgálók)
• Közösségi oldalak, különös tekintettel az ingyenes regisztrációval rendelkezőkre
• File Dump/Mirror Scripts (pl. rapidshare, stb.)
• Kereskedelmi jellegű audio stream
• Zálog/Bank kötvény oldalak, programok
• High Yield interes programok (HYIP) vagy kapcsolódó oldalak
• Befektetési oldalak (FOREX, E-Gold Exchange, Second Life/Linden Exchange, Ponzi, MLM/Pyramid Scheme)
• Bármilyen jogvédett tartalom használata/engedély nélkül
• Prime Banks Porgramok
• Lottó oldalak
• MUDs/RPGs/PPBGs
• Gyűlöletkeltő/Rasszista tartalmak
• Hackereknek szóló oldalak/tartalmak
• Közerkölcsbe ütköző, illetve pornó oldalak
• Illegális oldal népszersítési tevékenységek
• Fórumok, melyek linkeket, tartalmakat, írásokat tartalmaznak hacker oldalakról tartalmakról
• Tisztességtelen oldalak ( Melyek a következő oldalakon rajta vannak: aa419.org és escrow-fraud.com )
• Mailer Pro 3.8.8 Nem futtathat játék szervereket. (pl. counter strike)
- Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás használata kizárólag a saját felelősségére történik. - Megrendelő köteles az adataiban beállt változást, 15 munkanapon belül a Szolgáltatóval írásban közölni.

4. A szerződés időtartalma, és annak felmondása
- Jelen szerződést a felek határozott vagy határozatlan időpontra köthetik.
- Jelen szerződés az aláírás, illetve az Online felületen való elküldés napján lép érvénybe, a választott (egy év, fél év, egy hónap) időtartamra. A szerződés időtartama automatikusan meghosszabbodik egy további évre, hónapra vagy fél évre - a szerződéskor választott intervallum alapján, kivéve, ha a Megrendelő legkésőbb 30 nappal a lejárat előtt írásban, faxon vagy telefonon felmondja a szerződést.
- A szerződést bármelyik fél indoklás nélkül írásban (postai levél, FAX) jogosult felmondani a hónap utolsó napjával. Felmondási idő 30 nap.
- Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, amennyiben megrendelő fizetési kötelezettségének szolgáltató első írásos felszólítása ellenére nem tesz eleget. Szolgáltató jogosult továbbá azonnali hatállyal felmondani a szerződést, amennyiben a 2. pontban felsorolt tilalmakra utaló bármilyen jelet észlel. - A szerződés felmondása egyik felet sem mentesíti, a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl.: fizetési) alól.

5. Pénzvisszafizetési garancia
- Szolgáltató vállalja, ha Megrendelő nem maradéktalanul elégetett a szolgáltatás minőségével, színvonalával vagy rendelkezésre állásával. stb., úgy azt 30 naptári napon belül írásban vagy telefonon felmondhatja, melyre Szolgáltató pénzvisszafizetési garanciát vállal.

- A garancia kizárólag a szolgáltató által nyújtott szolgáltatásra - webtárhely és kapcsolódó szolgáltatásai - vonatkozhat. Ennek szolgáltatási díját, felmondási naptól számítva 15 banki napon belül a Szolgáltató, Megrendelő által biztosított bankszámlára átutalja, majd postai vagy elektronikus úton megküldi a szolgáltatás felmondásáról szóló sztornó számlát. Ennek függvényében a pénzvisszafizetési garancia nem vonatkozik a már bejegyzett domain névre, mely a szolgáltatás felmondását követően is Megrendelő tulajdonában marad a megrendelt időintervallumra, és ez felett szabadon rendelkezhet (például: domain név átkérése másik szolgáltatóhoz).

- Amennyiben megrendelő ingyenes domain átkérést vett igénybe, úgy annak díját a szolgáltatás visszamondásakor - pénzvisszafizetési garancián belül - kiszámlázzuk, ami bruttó 2.500 Ft-ot jelent.

6. Egyebek
- Felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar PTK. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók.
- Bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszûnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Budapest mellett szervezett Állandó Választottbíróság kizárólagos döntésének azzal, hogy a Választottbíróság a saját Eljárási Szabályzata szerint jár el. Az ISZT (Internet Szolgáltatók Tanácsa) által támogatott hálózatbiztonsági irányelveket (http://www.iszt.hu/iszt/aup.html) az Előfizető magára kötelező érvénnyel fogadja el, ezen irányelvek megsértése esetén a szolgáltatás korlátozható, felfüggeszthető, szüneteltethető, ill. a megsértés azonnali felmondási ok is.

Copyright 2010 © AB Plusz Bt - Webtárhely, tárhely, webhosting, domain regisztráció, szerver bérlés, honlapkészítés, vps bérlés